(+66)2174-6172-5

Artifact Precision Co., Ltd. Was established in 2001, It is currently one of the manufacturer of a top quality automotive equipment and machinery tools in Thailand.

ระบบการขนถ่ายนี้เป็นระบบลมส่งขวด(Air)โดยมี blower เป็นต้นกำลังและมี neck guide คุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิต ที่มาจากการขัดสีระหว่างขอขวด และ neck guide ระบบการทำงานของระบบลำเรียงมีให้เลือกทั้งที่เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและระบบกึ่งอัตโนมัติ

For more information

RELATATE PRODUCTS